Regulamin sklepu

 
Regulamin sprzedaży towarów przez firmę KG Partners
 
I

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.ABCDOMU24.PL

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

§2 RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§3 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§4 WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§5 WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

§6 SPOSOBY PŁATNOŚCI

§7 SPOSOBY DOSTAWY

§8 WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§9 TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

§10 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

§ 11 ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

§12 INFORMACJE DODATKOWE

§13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Załączniki:

 1. Polityka prywatności.

 2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

 3. Wykaz telefonów do producentów sprzętu, których produkty serwisowane są w autoryzowanych stacjach serwisowych. szczegółowe informacje dotyczące sposobu reklamacji znajdują się w karcie gwarancyjnej oraz na stronie www producenta sprzętu.

 4. Informacja o wysokości kosztów KGO, zbierania, przetwarzania, recyklingu i innego niż recyklingu procesu odzyskiwania i unieszkodliwiania zużytego sprzętu. 


 

§1 Postanowienia Ogólne

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym WWW.ABCDOMU24.PL ( zwany dalej: „Sklep internetowy”) prowadzony jest przez Katarzynę Gawrychowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Katarzyna Gawrychowska KG Partners Malinowskiego 5,02-776 Warszawa, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, pod numerem 480283, NIP: 951-123-85-98, Regon nr: 141655453.

adres korespondencyjny:Malinowskiego 5, 02-776 Warszawa

adres poczty elektronicznej:: sklep@

numer telefonu: 22 4232002(opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).


 

 1. Definicje:

 1. SKLEP INTERNETOWY - Sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.abcdomu24.pl jest platformą teleinformatyczną (systemem informacji i zdalnego wyboru oraz zakupu Towarów, lub świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar), umożliwiającą Użytkownikom zapoznanie się z Towarami Sprzedających oraz Produktami innymi niż Towar, w tym z cenami i dostępnością Produktów;

 2. REGULAMIN – niniejszy regulamin sklepu internetowego sporządzony w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami);

 3. USŁUGODAWCA – Katarzynę Gawrychowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Katarzyna Gawrychowska KG Partners Malinowskiego 5,02-776 Warszawa, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej NIP9511238598 REGON 141655453 , adres korespondencyjny: Malinowskiego 5,02-776 War szawa,y elektronicznej: sklep@abcdomu24.pl numer telefonu: 22 4232002 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora);

 4. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, lub posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta ze Sklepu Internetowego;

 5. SPRZEDAWCA - Katarzynę Gawrychowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Katarzyna Gawrychowska KG Partners Malinowskiego 5,02-776 Warszawa wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej NIP 9511238598 REGON 141655453, adres korespondencyjny: Malinowskiego 5,02-776 Warszawa elektronicznej: sklep@abcdomu24.pl.numer telefonu: 22 4232002(opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora

 6. KONSUMENT - osoba fizyczna dokonująca czynności niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, nabywająca Produkt, dla celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową; w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) z tytułu niezgodności Produktu z umową są określone ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

 7. KUPUJĄCY - USŁUGOBIORCA , który zawarł Umowę Sprzedaży;

 8. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł umowę sprzedaży ze Sprzedawcą, z zastrzeżeniem, że w przypadku osób fizycznych Klientem może być wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;

 9. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta;

 10. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia;

 11. KONTO - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach;

 12. NEWSLETTER – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych ze Sklepem internetowym;

 13. PRODUKT – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;

 14. POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA - wiadomość elektroniczna (e-mail o temacie: Potwierdzenie Zamówienia) wysłana przez Sprzedawce na adres poczty elektronicznej wskazany przez kupującego (poprzez zdalne wypełnienie elektronicznego formularza w Sklepie Internetowym) potwierdzająca, że wskazane w jej treści Zamówienie może zostać zrealizowane przez Sprzedającego;

 15. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 16. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawierana pomiędzy Sprzedającym a Kupującym na odległość w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 1225) oraz za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Doręczenie przez Sprzedającego Użytkownikowi (po złożeniu przez niego Zamówienia w Sklepie Internetowym) Potwierdzenia Zamówienia jest tożsame z zawarciem Umowy Sprzedaży.

 17. POLITYKA PRYWATNOŚCI – dokument stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu;


 

§2 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego usługi drogą elektroniczną polegające na:

 1. prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym,

 2. umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia,

 3. przesyłaniu informacji w ramach usługi Newsletter.

 1. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone po godzinie 21.00 oraz w dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Usługi mogą być niedostępne dla Użytkowników podczas okresowej konserwacji Sklepu Internetowego oraz w razie jego awarii. Okresowa konserwacja Sklepu Internetowego odbywa się jeden (1) raz na miesiąc i nie będzie trwała dłużej niż czterdzieści osiem (48) godzin.


§3 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę jest bezpłatne.

 2. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.

 3. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie

 4. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej przesyłaniu informacji w ramach usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony.

 5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

 1. komputer z dostępem do Internetu,

 2. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 8.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji __ i wyższej, Google Chrome w wersji __ i wyższej, Safari,

 3. minimalna rozdzielczość monitora: 1440 x 900,

 4. włączona obsługa JAVASCRIPT,

 5. włączenie w przeglądarce internetowej obsługi plików Cookies.


 

§4 Warunki zawierania umów o świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym.

 1. w celu zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym należy wypełnić Formularz Rejestracji dostępny na stronie internetowej Sklepu internetowego: http://adcdomu24.pl/registration,

 2. niezbędne jest podanie następujących danych: login, hasło, imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu, dane do wysyłki jeżeli są inne niż adres zamieszkania lub prowadzenia działalności,

 3. następnie należy zaakceptować Regulamin-akceptację Regulaminu należy potwierdzić poprzez odhaczenie check-boxa informującego o akceptacji Regulaminu (zawiera on także link do Regulaminu),

 4. następnie należy kliknąć pole „Zarejestruj”, po czym Usługobiorca zostaje poinformowany przez wyświetlenie stosownego komunikatu, że na podany adres e-mail otrzyma link do procesu weryfikującego żądanie utworzenia Konta. Należy kliknąć na nadesłany link i w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym.

 

 1. Procedura złożenia zamówienia:

 1. Klient wybiera interesujący go Produkt poprzez kliknięcie na zdjęcie Produktu widoczne na stronie Sklepu internetowego albo na pole „Szczegóły” przy zdjęciu danego Produktu, który ma być przedmiotem Zamówienia, na tym etapie Klient ma możliwość również kliknięcia pola „Dodaj do koszyka” przy zdjęciu danego Produktu, który ma być przedmiotem Zamówienia. Po kliknięciu Produkt znajduje się od razu w tzw. koszyku,

 2. Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu internetowego, na której znajduje się opis wybranego Produktu, jego cena oraz dostępność. Jeżeli Klient chce kontynuować składanie Zamówienia powinien kliknąć pole „Dodaj do koszyka”,

 3. Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu internetowego, na której znajduje się podsumowanie Zamówienia, tzw. Koszyk,

 4. Klient ma możliwość na tym etapie modyfikacji Zamówienia (np. zmiana ilości lub usunięcie Produktów), także dodanie nowych Produktów poprzez kliknięcie pola „Kontynuuj zakupy”,

 5. następnie należy kliknąć pole „Finalizuj zamówienie”, po czym Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu internetowego, na której należy wybrać sposób dostawy Produktu oraz określić sposób płatności, po dokonaniu tych czynności należy kliknąć pole „Dalej”,

 6. następnie Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu internetowego z podsumowaniem Zamówienia oraz dodatkowo podzielonej na dwie sekcje – dla Usługobiorców posiadających Konto i dla takich, którzy go nie posiadają.

 1. W części dotyczącej podsumowania Zamówienia znajduje się:

 1. określenie przedmiotu Zamówienia tj. Produktu,

 2. jednostkowa oraz łączna cena wybranych Produktów, w tym kosztów dostawy oraz innych dodatkowych kosztów o ile takie występują,

 3. wybrany sposób dostawy i płatności.

 1. Klient, który posiada Konto podaje swój login i hasło do Konta oraz klika pole „Zaloguj się”.

 2. Złożone Zamówienie wiąże Klienta jeżeli Sprzedawca potwierdzi jego otrzymanie,

 3. Na powyższej stronie znajduje się również ponowne podsumowanie złożonego Zamówienia, tj. dane Klienta i dane do wysyłki; określenie przedmiotu Zamówienia; jednostkowa oraz łączna cena wybranych Produktów, w tym kosztów dostawy oraz innych dodatkowych kosztów o ile takie występują; wybrany sposób dostawy i płatności.

 4. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na przesyłaniu informacji w ramach usługi Newsletter:

 1. W celu Zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na przesyłaniu informacji w ramach usługi Newsletter należy na stronie Sklepu internetowego w lewym bocznym panelu w sekcji zatytułowanej „newsletter” wpisać adres e-mail, na który ma być świadczona usługa Newsletter.

 2. Następnie należy kliknąć pole „Zapis”, po czym Usługobiorca otrzyma na podany adres e-mail link do procesu weryfikującego żądanie dodania adresu mailowego do listy dystrybucyjnej usługi Newsletter. Należy kliknąć na nadesłany link i w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na przesyłaniu informacji w ramach usługi Newsletter.

§5 Warunki zawierania umowy sprzedaży

 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie są ofertą handlową w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podane jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Ceny nie zawierają jednak kosztów przesyłki, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

 3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

 4. W celu zawarcia umowy sprzedaży za pomocą Formularza zamówień należy:

 1. niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia ,

 2. po złożeniu Zamówienia , Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail zatytułowanej „Potwierdzenie otrzymania zamówienia”, która zawiera potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia oraz oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia a także link do niniejszego Regulaminu,

 3. Potwierdzenie zamówienia”, która zawiera oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty),

 4. z chwilą potwierdzenia (tj. kliknięcia ww. link ) przez Klienta wiadomości e-mail zwrotnej , o której mowa w pkt. c) powyżej zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem telefonu należy

 1. Zamówienie może zostać złożone również telefonicznie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od godz. 10:00 do godz. 18:00 pod numerem telefonu dostępnego na karcie produktu na stronie intenetowej www.abcdomu24.pl (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

 2. Klient powinien określić co najmniej istotne postanowienia umowy sprzedaży, tj. przedmiot umowy oraz cenę (Zamówienie), oraz termin dostarczenia Produktu do Klienta,

 3. Z chwilą otrzymania przez Klienta oświadczenia Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

 1. Zawarcie umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty email:

 1. zamówienie może zostać złożone również poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres mailowy sklep

 2. Klient powinien określić co najmniej istotne postanowienia umowy sprzedaży, tj. przedmiot umowy oraz cenę (Zamówienie),

 3. z chwilą otrzymania przez Klienta oświadczenia Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

 1. Każda umowa sprzedaży jest potwierdzana paragonem lub na życzenie Klienta fakturą VAT, które będą dołączane do przesyłek.

 2. Sprzedający zobowiązuje się w ciągu 48 godzin od otrzymania zamówienia potwierdzić zamówienie u Kupującego drogą internetową lub telefoniczną. Czas ten może zostać wydłużony w przypadku, gdy wypada on w dni uznane za wolne od pracy (niedziele i święta).

 3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

 1. W trakcie składania finalizacji Zamówienia, jest możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzonych danych , ponieważ Klient ma możliwość usunięcia wybranych Produktów za pomocą przycisku „Usuń” przy danej pozycji w koszyku, a także wybrania innych Produktów i dodania ich do koszyka. Klient ma również możliwość zmiany sposoby płatności, dostawy i danych do wysyłki po kliknięciu pola „Finalizuj zamówienie” - dalej należy postępować tak jak przy składaniu Zamówienia.

 2. Weryfikacji, usunięcia błędu lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy (Sprzedawcy) na adres sklep@abcdomu24.pl.lub też telefonicznie pod numerem telefonu 22 4232002

 3. Po złożeniu Zamówienia na adres e-mail podany w Zamówieniu zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania Zamówienia wraz z podsumowaniem Zamówienia. W przypadku wykrycia lub chęci skorygowania błędu Klient ma prawo do zmiany Zamówienia w ciągu 12 godzin od otrzymania powyższego potwierdzenia. W tym celu Klient powinien wysłać wiadomość e-mail na adres: sklep@abcdomu24.pl z odpowiednią dyspozycją zmiany lub też zgłosić ją telefonicznie pod numerem telefonu 22 4232002 Po dokonaniu korekty Zamówienia Usługodawca (Sprzedawca) wyśle wiadomość e-mail na podany adres potwierdzającą wprowadzenie zmian do Zamówienia.

   

§6 Sposoby płatności

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

 1. płatność za pobraniem przy odbiorze. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia;

 2. przelew bankowy, przelew elektroniczny, karta płatnicza w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep (w przypadku płatności kartą płatniczą należność pobierana jest w chwili wystawienia faktury, w wyjątkowych sytuacjach, przy realizacji specjalnych zamówień o czasie realizacji dłuższym niż 24 dni, karta obciążana jest 24 dnia od złożenia zamówienia). Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego - po wpłynięciu wpłaty na konto Sklepu,

 3. w systemie ratalnym – płatność odbywa się w całości lub części ze środków pochodzących z kredytu udzielonego przez:

 1. Żagiel - z siedzibą w Lublinie. Szczegółowe informacje na temat procedury, warunków i wymaganych dokumentów do udzielenia kredytu znajdziesz tutaj - http://www.zagiel.com.pl/kalkulator/jak_kupic.html;

   

 1. w systeme lesingu - płatność odbywa się w całości lub części ze środków pochodzących od leasingodawcy tj. :

 1. Leasing Plus - szczegółowe informacje na temat procedury, warunków i wymaganych dokumentów do udzielenia kredytu znajdziesz tutaj …………..

 2. Grenkelasing Sp. z o.o. - szczegółowe informacje na temat procedury, warunków i wymaganych dokumentów do udzielenia kredytu znajdziesz tutaj grenkeleasing.pl

 1. Produkt na terytorium Polski jest dostarczany według wyboru Klienta na adres wskazany przez niego w Zamówieniu :

 1. za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD bądź UPS

 2. za pośrednictwem Poczty Polskiej,

 3. odbiór osobisty od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do godz. 17:00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy),w poniższych miejscach :

- Centrum Handlowe "ARKADA" (pod mostem Poniatowskiego)

ul. Solec 81B box A82, 00-382 Warszawa

e-mail: powisle@abcdomu24.pl

tel: 22 423 20 02; fax: 22 300 17 10

Sklep czynny: od poniedziałku do piątku w godz. 11:00-19:00 ; sobota 10-14;

 

- Warszawa - Ursynów

Budynek biurowy Administracji "SBM Imielin"

ul. Malinowskiego 5, 02-776 Warszawa

e-mail: ursynow@abcdomu24.pl

tel: 22 22 888 20 fax: 22 300 17 10

Sklep czynny:  od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-18:00; sobota 10-14

 

 1. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia i wynikają z wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

 2. Termin dostawy to czas oczekiwania przez Klienta na przesyłkę Produktu (czas kompletowania Produktu i czas dostawy Produktu).

 3. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do …… dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. Czas ten należy liczyć w następujący sposób:

 1. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektroniczne - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

 2. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży;

 3. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności w systemie ratalnym – od momentu potwierdzenia przez bank, że umowa ratalna została zawarta do chwili skompletowania i wysłania produktów.

 1. Jeżeli Strony nie umówiły się inaczej, umowa sprzedaży powinna zostać wykonana przez Sprzedawcę w terminie trzydziestu dni po złożeniu przez Klienta oświadczenia woli o zawarciu umowy.

 2. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, niezwłocznie a najpóźniej w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

 3. Czas dostawy Produktu uzależniony jest wybranego przez Klienta sposobu dostawy. Paczki kurierskie dostarczane są w ciągu deklarowanych 1-3 dni roboczych od dnia zwarcia umowy.

 4. W przypadku przesyłki kurierskiej, Klient ma prawo do :

 1. po dostarczeniu przesyłki na miejsce przeznaczenia ma prawo zbadać stan przesyłki przed jej odbiorem od przewoźnika,

 2. jeżeli przed wydaniem Klientowi przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia to przewoźnik ma obowiązek niezwłocznie protokolarnie ustalić stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik wykonuje te czynności także na żądanie Kupujący , jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona,

 3. jeżeli po wydaniu przesyłki Kupujący zauważy ubytek lub uszkodzenie nie dające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, to niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od odbioru przesyłki, Kupujący może żądać od przewoźnika ustalenia stanu przesyłki.

 1. Zgodnie z art. 76 ustawy Prawo przewozowe z dnia 15 listopada 1984r. (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 1173), przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że:

 1. szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego;

 2. zaniechano stwierdzenia o którym mowa powyżej z winy przewoźnika,

 3. ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;

 4. szkodę nie dającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

§8 Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną:

 1. wypowiedzeniu podlega umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminowa o charakterze ciągłym (np. prowadzenie Konta w Sklepie internetowym, Newsletter);

 2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę bez podania przyczyn ze skutkiem natychmiastowym poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:sklep@abcdomu24.pl lub też pisemnie na adres:KGPartners 02-776 Warszawa, ul. Malinowskiego 5, 

 3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminową o charakterze ciągłym (np. prowadzenie Konta w Sklepie internetowym, Newsletter) w przypadku, gdy Usługobiorca dostarcza treści o charakterze bezprawnym.

 4. Umowa wygasa po upływie 10 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia);

 1. Wypowiedzenie prowadzi do unicestwienia stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość, nie prowadzi więc do wyeliminowania skutków prawnych, które powstały wcześniej - w czasie trwania umowy.

§9 Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Postepowanie z tytułu niezgodności towaru z umową:

 1. podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) z tytułu niezgodności Produktu z umową są określone ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

 2. uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru, pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o niezgodności w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od jej wykrycia,

 3. zawiadomienia o niezgodności Produktu z umową oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres mailowy sklep@abcdomu24.pl .albo pisemnie na adres korespondencyjny Sprzedawcy:Partners Malinowskiego 5,02-776 Warszawa

 4. gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go dostarczyć na adres magazynu Sprzedawcy (ul. Partners Malinowskiego 5,02-776 Warszawa),

 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta o którym mowa w pkt. a) powyżej niezwłocznie, nie później niż w terminie …… dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

 1. Postępowanie w przypadku towarów objętych gwarancją, wówczas Produkt podlega naprawie przez autoryzowany serwis.

 1. Produkty mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta tj. producenta lub dystrybutora;

 2. W przypadku wykonania roszczeń z tytułu gwarancji Kupujący winien je realizować bezpośrednio w autoryzowanych serwisach wskazanych w karcie gwarancyjnej Produktu .

 3. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Załącznik nr 2 do regulaminu zawiera wykaz telefonów do autoryzowanych serwisów, w których należy się zgłaszać z kartą gwarancyjną,

 4. W przypadku Produktów objętych gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

   


 

 1. Postępowanie z tytułu rękojmi. Kupującym nie będącym konsumentem w rozumieniu art. art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) przysługuje na podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) reklamacje z tytułu rękojmi , na podstawie art. 556 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

 2. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Sklep internetowy:

 1. reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego Usługobiorca może składać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy rtv.audio.agd@gmail.com lub też korzystając z formularza kontaktowego zamieszczonego w zakładce Kontakt na stronie Sklepu internetowego;

 2. zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę;

 3. rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych.

 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługodawcę sposób.

§10 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje jedynie Usługobiorcy (Klient) będącemu jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawał z Sprzedawcą umowę na odległość. Wówczas Klient może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres Usługodawcy (Sprzedawcy) ……

 2. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania Produktu, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi Elektronicznej od dnia jej zawarcia a w przypadku umowy o świadczenie Usług dodatkowych od momentu zawarcia umowy.

 3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość stanowi załącznik nr. 1 do Regulaminu.

 4. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży ponosi tylko bezpośredni

Copyright © 2007 ABCdomu AGD RTV MULTIMEDIA. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie Lemon IT
 
email: hasło:
zarejestruj się » nie pamiętam hasła »
 
Data: 23/07/2014
 
Twój koszyk: 0,00 zł     Ilość produktów: 0     Zawartość koszyka »     Finalizuj zamówienie »